R&S verkreeg 99,91% van de FNG Aandelen en gaat over tot een Uitkoopbod

R&S verkreeg 99,91% van de FNG Aandelen en gaat over tot een Uitkoopbod

26/08/2016

Persbericht – 26 augustus 2016 – 17.35 uur

Mechelen, 26 augustus 2016, 17.35 uur – FNG Group NV (Euronext Brussels, Vrije Markt: FNG) (“FNG”) kondigt aan dat in het kader van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod tot omruiling door de Nederlandse naamloze vennootschap R&S Retail Group N.V. (Euronext Amsterdam: RNS) (“R&S”) op alle aandelen en warranten die niet reeds in het bezit zijn van R&S of met R&S verbonden personen, uitgegeven door FNG (het “Ruilbod”), er na afsluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode (zoals gedefinieerd in het prospectus) op 19 augustus 2016, 6.267.872 FNG Effecten, waaronder 5.867.872 FNG Aandelen, wat 99,91% van alle aandelen in FNG betreft waarop het Ruilbod slaat, en 400.000 FNG Warranten, wat 100% van alle warranten in FNG betreft waarop het Ruilbod slaat, in het Ruilbod werden ingebracht.

Afhandeling van het Ruilbod
Volgend op de eigendomsoverdracht van de in het Ruilbod ingebrachte FNG Effecten op de Betalingsdatum (zoals gedefinieerd in het prospectus), zal R&S, samen met FIPH B.V. (verbonden persoon met R&S die zelf 175.000 aandelen in FNG aanhoudt), 6.042.872 FNG aandelen (d.i. 99,91% van alle uitstaande FNG aandelen) en 400.000 FNG warranten) (d.i. 100% van alle uitstaande FNG warranten) aanhouden.

De FNG Effectenhouders die hun FNG Effecten tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode in het Ruilbod hebben ingebracht zullen naar alle verwachting worden vergoed op 9 september 2016 (de Betalingsdatum).

Uitkoopbod van 29 augustus 2016 tot en met 16 september 2016
Aangezien R&S samen met FIPH B.V. meer dan 95% van de aandelen in FNG zal bezitten ingevolge het Ruilbod, en door de aanvaarding van het Ruilbod FNG Aandelen heeft verworven die minstens 90% vertegenwoordigen van het door het Ruilbod bestreken aantal FNG Aandelen, heeft R&S beslist om overeenkomstig afdeling 9.7 van het prospectus het Ruilbod te heropenen om over te gaan tot een Uitkoopbod (zoals gedefinieerd in het prospectus) in de zin van artikel 42 en 43 van het KB op de Openbare Overnamebiedingen en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze heropening zal gebeuren aan dezelfde voorwaarden als het Ruilbod. Het Uitkoopbod strekt zich uit tot alle FNG Aandelen, die nog niet in het bezit zijn van R&S of de met R&S verbonden personen, met name in totaal 5.279 FNG Aandelen. Voor elk aandeel van FNG worden 17,2 Nieuwe Aandelen geboden. Fracties van Nieuwe Aandelen zullen niet worden uitgegeven door R&S. Enige fracties van Nieuwe Aandelen die zouden moeten worden uitgegeven op basis van de voormelde ruilverhouding aan een bepaalde houder van FNG Aandelen (i.e. aldus op basis van zijn totaal aantal ingebrachte FNG Aandelen in het Ruilbod), zullen in geld worden afgerekend. Per restfractie van 0,2 van een Nieuw Aandeel, wordt EUR 0,29 in cash aangeboden.

De aanvaardingsperiode voor het Uitkoopbod opent op 29 augustus 2016 en loopt af op 16 september 2016 om 16.00 CET. De resultaten van het Uitkoopbod zullen vóór of op 23 september 2016 worden bekendgemaakt. De betalingsdatum zal vóór of op 7 oktober 2016 plaatsvinden. De aanvaardingsprocedure wordt in het prospectus uiteengezet.

FNG Aandelen die niet zijn aangeboden bij het verstrijken van de aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod, zullen worden geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan R&S. De middelen noodzakelijk om de Aandeel Biedprijs te betalen voor de FNG Aandelen, zijnde Nieuwe Aandelen, alsook de nodige sommen ter voldoening van enige fracties van Nieuwe Aandelen, zullen ten gunste van de vroegere FNG Aandeelhouders in bewaring worden gegeven aan de Deposito- en Consignatiekas.

De notering van de FNG Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels zal automatisch worden geschrapt bij het afsluiten van het Uitkoopbod.

Enige begrippen die hierin worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het prospectus, tenzij hierin anders gedefinieerd.

Standpunt FNG

Zoals vermeld in de memorie van antwoord, heeft de raad van bestuur van FNG unaniem besloten om de houders van FNG Effecten aan te bevelen op het Ruilbod in te gaan.

Prospectus en memorie van antwoord

Het prospectus betreffende het Ruilbod, dat door R&S werd opgesteld, en de memorie van antwoord, die door FNG werd opgesteld, werden op 26 juli 2016 door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) goedgekeurd. Meer informatie over het Ruilbod, het Uitkoopbod en de aanvaardingsprocedure worden uiteengezet in het prospectus. Een elektronische versie van het prospectus (waaraan de memorie van antwoord en het aanvaardingsformulier zijn gehecht) is beschikbaar op de volgende websites: www.degroofpetercam.com/FNG en www.dicointernational.nl. Een afschrift van het prospectus kan eveneens kosteloos verkregen worden in de kantoren van Bank Degroof Petercam of telefonisch +32 2 229 66 90. Het prospectus is enkel in het Nederlands beschikbaar.


De aanbieding in het kader van het Ruilbod vindt enkel plaats in België en Nederland op basis van het separaat prospectus dat voor dit doeleinde werd gepubliceerd door R&S, op basis van de toepasselijke Belgische en Nederlandse regels. Deze mededeling is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in of naar andere landen dan België en Nederland, zoals (doch niet gelimiteerd daartoe) het Verenigd Koninkrijk, Australië, de Verenigde Staten, Canada of Japan.


FNG

Voor meer info:
Dieter Penninckx
Managing Director

FNG Group NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
RPR (Antwerpen, afdeling Mechelen)
BTW BE0865.085.788

Tel +32 15 29 34 44
Fax +32 15 29 34 45
dieter.penninckx@fng.eu