Halfjaarcijfers bevestigen FNG’s geïntegreerde aanpak

Halfjaarcijfers bevestigen FNG’s geïntegreerde aanpak

05/09/2019

Gereglementeerde informatie
Voorwetenschap

Omzet stijgt met 9%, adjusted Ebitda(1) met 13,7%

Mechelen 5 september 2019, 18.30h – FNG NV (FNG, Euronext Amsterdam, Euronext Brussel) (“FNG“), de Benelux-modegroep die o.a. Brantano, Miss Etam, Claudia Sträter, CKS en Fred & Ginger in de markt zet, maakt haar halfjaarcijfers bekend en die tonen aan dat FNG’s omzet positief evolueert naar EUR 534 mio op jaarbasis met een stijgende operationele bedrijfscashflow (adjusted EBITDA(1)) van EUR 55,8 mio door schaalvoordelen en integratie- en synergie-effecten.

FNG realiseerde over de eerste 6 maanden van 2019 een omzet van EUR 273,2 mio en een adjusted EBITDA(1) van EUR 28,5 mio, wat 13,7% hoger is dan het resultaat in de eerste helft van 2018 (EUR 25,1 mio). De omzet komt 8,8% hoger uit. Conform de nieuwe IFRS 16 standaard komt de adjusted EBITDA(1) EUR 25,7 mio hoger uit op EUR 54,2 mio op halfjaarbasis.

De omzet van de groep over de eerste 6 maanden van 2019 bedraagt EUR 273,2 mio, waarvan iets meer dan de helft (51,5%) gerealiseerd werd door FNG Roots. Miss Etam draagt met een omzet van EUR 54,2 mio bij voor 19,8% en Brantano met een omzet van EUR 78,5 mio voor 28,7%. Ook de omzet van FNG Roots steeg in vergelijking met de eerste helft van 2018 (15,9%). Miss Etam steeg met 4,5% en Brantano met 0,7%.

Miss Etam en Brantano sloten de eerste jaarhelft af met een adjusted EBITDA(1) van respectievelijk EUR 3,2 mio en EUR 6,3 mio, een stijging van respectievelijk 30,6% en 9,2%. Ook FNG Roots presteerde sterk en wist de adjusted EBITDA(1) te verhogen naar EUR 18,9 mio (+ 12,7%).

De netto financiële schuld steeg ten opzichte van eind 2018 met ca. 9% tot EUR 184,3 mio. De leverage ratio daalde ten opzichte van de EBITDA over de laatste 12 maanden eindigend op 30 juni 2019, tot een verhouding van 2,2. Exclusief het effect van IFRS 16, komt deze verhouding uit op 3,1. Het netto resultaat tenslotte steeg van EUR 5,6 mio naar EUR 7,4 mio, een stijging van 31,2%.

Dieter Penninckx, CEO van FNG: “FNG haalt een omzet van EUR 534 mio op jaarbasis en bevestigt met een adjusted EBITDA niveau van meer dan 10% over de ganse groep. Dit door gefocust in te zetten op digitaliseren en doorgedreven verticale integratie en het bouwen en uitrollen van nieuwe retailconcepten. Brantano staat weer op de kaart, met als orgelpunt de flagshipstore op de Meir in Antwerpen en het nieuw geïnstalleerde online platform dat week op week groeicijfers toont tot 100% en meer. Sleutel tot succes is het aanbod van een uitgebreid service-pallet en assortiment voor klanten die zowel digitaal als fysiek shoppen. Een combinatie die meer en meer consumenten aanspreekt is persoonlijk stijladvies gecombineerd met een levering thuis of in de dichtstbijzijnde Brantano. Intussen draait ook de web-omgeving van Fred & Ginger en CKS op het nieuwe platform. Eind van deze maand zal ook Miss Etam – dat meer dan een kwart van de omzet online realiseert – op dit platform gelanceerd worden.”

Ook Ellos, de groep die FNG voornemens is over te nemen en die een puur online-speler en marktleider in Scandinavië met een aantrekkelijke en uitgekiende mix van mode, interieur- en decoratieartikelen is, bevestigt met sterke halfjaarcijfers.

Wanneer de cijfers van de FNG en Ellos groep pro forma worden geconsolideerd(2), wordt een omzet op jaarbasis van EUR 781,5 mio en een adjusted EBITDA(1) van EUR 79,3 mio gerealiseerd.

Het is de intentie van FNG om de succesvolle ‘local hero strategy’ – met Ellos in de Nordics, Brantano in België en Miss Etam in Nederland –  verder uit te bouwen en zo een belangrijke speler te worden op Europees niveau.

(1) Zonder rekening te houden met de nieuwe IFRS 16 standaard.

(2) Pro forma cijfers, onder voorbehoud van de closing van de overname van ELLOS Group AB.

Geconsolideerde balans (9/2019)

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (9/2019)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (9/2019)

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (9/2019)

Omzet en resultaat per segment (9/2019)

Bestuurdersverklaring

De directieraad verklaart dat voor zover hen bekend:

a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Toelichting algemeen

Algemeen

De in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van FNG NV, te Mechelen (België), bestaande uit de geconsolideerde verkorte balans per 30 juni 2019, het geconsolideerde overzicht totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 en de toelichting, werden niet onderworpen aan een externe controle door de commissaris.

De directieraad van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De toelichtingen zijn een integraal onderdeel van dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht.

FNG is gevestigd in Mechelen, België en is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Het halfjaarlijks financieel verslag van FNG NV (de ‘vennootschap’) over het eerste halfjaar van 2019 omvat de vennootschap en haar werkmaatschappijen (tezamen te noemen de ‘groep’). Het is opgesteld in overeenstemming met Internationale Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34, ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2018 van de groep te worden gelezen.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De boekhoudkundige principes die van toepassing zijn bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële rapportering voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 zijn in overeenstemming met de principes die toegepast werden in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, behalve voor de toepassing van de nieuwe vereisten met betrekking tot IFRS 16 – Leaseovereenkomsten.

Impact van IFRS 16, van toepassing vanaf 1 januari 2019

IFRS 16 – Leaseovereenkomsten vervangt de bestaande richtlijnen m.b.t. huurovereenkomsten, inclusief IAS 17 – Leaseovereenkomsten, IFRIC 4 – Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat, SIC-15 – Operationele leases – Prikkels en SIC-27 – Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een leaseovereenkomst.

IFRS 16 introduceert een uniek model voor de verwerking van leaseovereenkomsten door huurders (lessees) per balansdatum. Een lessee erkent een gebruiksrecht voor zijn recht om het onderliggende actief te gebruiken en een leaseverplichting die zijn verplichting tot leasebetalingen vertegenwoordigt. Er zijn opnamevrijstellingen voor kortlopende (<365 dagen) huurovereenkomsten en leases van items met een lage waarde (EUR <5.000).

In overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRS 16 werd de standaard retrospectief toegepast waarbij de gecumuleerde impact van de initiële toepassing van de standaard op 1 januari 2019 werd opgenomen. De vergelijkende cijfers werden derhalve niet herwerkt.

De Groep maakt gebruik van de volgende praktische oplossingen toegestaan door de standaard:

  • Behoud van vergelijkende cijfers zoals eerder gerapporteerd
  • Overdracht van bestaande financiële leaseverplichtingen
  • Berekening van uitstaande verplichtingen voor bestaande operationele leases met behulp van de marginale rentevoet op overgangsdatum
  • Het recht-op-gebruik actief is gelijk aan de leaseverplichting
  • Bestaande kennis gebruiken, zoals bij het bepalen van de leaseperiode indien het contract opties tot verlenging of beëindiging van de leaseovereenkomst bevat.

Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 heeft de groep zijn grondslag voor financiële verslaggeving met betrekking tot leaseovereenkomsten aangepast, maar dit heeft geen impact gehad op de openingssaldo van het eigen vermogen op 1 januari 2019.

Bij eerste toepassing van IFRS 16 (1 januari 2019), heeft de groep leaseverplichtingen opgenomen voor een bedrag van EUR 143,5 miljoen met betrekking tot leaseovereenkomsten die voorheen als operationele leases werden verwerkt volgens IAS 17. Deze verplichtingen werden gewaardeerd aan de contante waarde van de resterende leasebetalingen, verdisconteerd aan de marginale rentevoet van de groep op 1 januari 2019.

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet op transitiedatum bedraagt 2,25%.

Was IFRS 16 niet toegepast in de geconsolideerde resultatenrekening per 30 juni 2019, zou de EBITDA EUR 25,7 miljoen lager geweest zijn, EBIT EUR 1,0 miljoen lager en het nettoresultaat EUR 0,5 miljoen hoger.

Alternatieve prestatiemaatstaven

Het halfjaarlijks financieel verslag omvat alternatieve prestatiemaatstaven (APM), samengevat in onderstaande woordenlijst, die niet worden gedefinieerd door IFRS.

Terminologie Definitie
Aangepaste EBIT EBIT voor eenmalige (niet-recurrente) resultaten, ook aangepast bedrijfsresultaat genoemd/td>
Aangepaste EBIT als een % van omzet Aangepaste EBIT gedeeld door de totale omzet
Aangepaste EBITDA EBIT voor eenmalige (niet-recurrente) resultaten en afschrijvingen, ook aangepaste bedrijfskasstroom genoemd
Aangepaste EBITDA als een % van omzet Aangepaste EBITDA gedeeld door de totale omzet
EBIT Resultaat voor financiële resultaten en belastingen, ook bedrijfsresultaat genoemd
EBIT als een % van omzet EBIT gedeeld door de totale omzet
EBITDA Resultaat voor afschrijvingen, financiële resultaten en belastingen, ook bedrijfskasstroom genoemd
EBITDA als een % van omzet EBITDA gedeeld door de totale omzet
Brutowinst Verschil tussen de omzet en de kostprijs van verkochte goederen
Bruto winstmarge Brutowinst gedeeld door de omzet
Schuldratio Netto financiële schuld gedeeld door aangepaste EBITDA
Netto financiële schulden Som van langlopende en kortlopende rentedragende schulden verminderd met de geldmiddelen en kasequivalenten. De overige financiële verplichtingen zijn hierin niet opgenomen.
Niet-recurrente (eenmalige) resultaten Eenmalige resultaten (opbrengsten en kosten) die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de onderliggende duurzame prestaties van de Groep vanwege hun omvang of aard.

 

Transacties met verbonden partijen

De groep gebruikt Aangepaste EBITDA als maatstaf, omdat het management ervan overtuigd is dat deze nuttige informatie geeft voor het beoordelen van prestaties, solvabiliteit en liquiditeit van de Groep. Ze mogen niet afzonderlijk beschouwd worden of ter vervanging van de analyse van de operationele resultaten, de performantie of de liquiditeit onder IFRS

Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de aard van de informatie over verbonden partijen. De omvang van de reguliere transacties wijkt niet materieel af ten opzichte van de toelichting opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2018.

Schattingen

Het opstellen van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de directieraad, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De uiteindelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Tenzij anders wordt vermeld, werden bij het opstellen van dit halfjaarlijks financieel verslag dezelfde  grondslagen voor financiële verslaggeving van de groep en belangrijkste schattingsbronnen toegepast dan bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018.

Seizoenaliteit

De activiteiten van de groep zijn niet onderhevig aan significante seizoenschommelingen tijdens het jaar. Naar aanleiding hiervan werd er geen bijkomende toelichting opgenomen voor de periode eindigend op de tussentijdse balansdatum (IAS 34).

Reële waarde van financiële instrumenten

De enige financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde op de balans zijn de afgeleide financiële instrumenten, gewaardeerd tegen reële waarde via resultaat en de uitgestelde vergoeding met betrekking tot de overname van de Henkelman Groep.

De afgeleide financiële instrumenten opgenomen als financiële verplichtingen op de balans omvatten de interest rate swaps en het in contract besloten derivaat m.b.t. de Coltaparte lening.

De reële waarde van de interest rate swaps wordt geklasseerd als een niveau 2 reële waarde en is bepaald op basis van verdisconteerde kasstromen. De toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van forward rentevoeten en rentecurves afgeleid van genoteerde inputs die overeenkomen met de kenmerken van de contracten (genoteerde forward wisselkoersen en/of genoteerde rentevoeten), verdisconteerd aan een rentevoet dat het kredietrisico van de tegenpartijen weerspiegelt, zodat dit aan de criteria voldoet voor classificatie als niveau 2 gegevens (rechtstreeks of onrechtstreeks waarneembare gegevens).

De reële waarde van het in contract besloten derivaat is een niveau 3 waardering, aangezien de voornaamste inputs gebruikt in de waardering niet waarneembaar zijn.

Voor aanvullende informatie, verwijzen we ook naar toelichting 7.1.2. van de geconsolideerde jaarrekening 2018 van FNG NV.

Risico

Voor de door de FNG NV onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen wordt verwezen naar wat daarover in het jaarverslag 2018 is vermeld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 4 juli 2019, is FNG Nordic AB (publ.), een Scandinavische dochtervennootschap van FNG NV, een overeenkomst aangegaan om alle aandelen en effecten van Ellos Group Holding AB (publ.) (samen met haar dochtervennootschappen, de “Ellos Group”) te verwerven van Nordic Capital en de andere huidige aandeelhouders. FNG Nordic AB zal Ellos Group verwerven voor ongeveer 2.400 miljoen SEK (229 miljoen EUR) op een cash- en schuldvrije basis (Ondernemingswaarde), bestaande uit een combinatie van cash en aandeleninstrumenten. De closing van de transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de evaluatie van de eigendomsstructuur van FNG door de SFSA om indirecte aandeelhouder te worden van Ellos AB, Jotex Sweden AB en Stayhard Aktiebolag, in overeenstemming met de Swedish Securities Market Act (2007:528).

Op 15 juli 2019, heeft FNG Nordic AB met succes de private plaatsing van een obligatielening ten belope van SEK 1.500 mio (of EUR 141,75 mio omgerekend tegen de wisselkoers van 12 juli 2019) afgerond. De obligaties hebben een variabele coupon op basis van 3m STIBOR + 6.75% per jaar. Er werd een aanvraag ingediend om deze obligaties binnen de 60 dagen na uitgifte te laten noteren op Nasdaq Stockholm. De opbrengst van deze obligatielening zal worden gebruikt om de overname van de Ellos Group gedeeltelijk te financieren, de bestaande schulden ervan te herfinancieren en de transactiekosten te betalen.

FNG werd door Ellos Group Holding AB geïnformeerd dat zij over 2018 een omzet van SEK 2.602 mio (EUR 242,2 mio) haalde. Op een rolling 12 maanden basis, steeg deze omzet naar SEK 2.659 mio (EUR 247,6 mio) eind juni 2019. De aangepaste EBITDA (op basis van management accounts) bedroeg SEK 225 mio (EUR 20,9 mio) over 2018. Op een rolling 12 maanden basis en inclusief het effect van IFRS 16 (SEK 62.1 mio of EUR 5.8 mio), steeg deze naar SEK 313 mio (of EUR 29,2 mio) eind juni 2019.

Indien de closing van de Ellos transactie reeds zou hebben plaatsgehad, zou de FNG groep samen met de Ellos groep voor de periode tot 30 juni 2019 een pro forma geconsolideerde omzet van EUR 781,5 mio en een aangepaste EBITDA van EUR 136,4 mio (waarvan EUR 57,2 mio effect IFRS 16) hebben gehad.

 

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu