FNG zet sterk eerste half jaar neer – REBITDA stijgt met 30,2% tot EUR 25,1 mio

FNG zet sterk eerste half jaar neer – REBITDA stijgt met 30,2% tot EUR 25,1 mio

24/09/2018

Gereglementeerde informatie

 

Mechelen 24 september 2018, 07.00h – FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam, Euronext Brussel) (“FNG”) maakt haar halfjaarcijfers bekend en die tonen aan dat FNG opnieuw een sterke prestatie neerzette.

FNG, de Benelux-modegroep die merkkleding en -schoenen ontwerpt en verdeelt, realiseerde over de eerste 6 maanden van 2018 een omzet van EUR 251,1 mio en een REBITDA van EUR 25,1 mio, wat 30,2% hoger is dan het resultaat in de eerste helft van 2017 (EUR 19,3 mio). De omzet komt 10,0% hoger uit.

Dieter Penninckx, CEO van FNG: “FNG haalt voor het eerst de omzetkaap van EUR 500 mio op jaarbasis en een REBITDA niveau van meer dan 10% over de ganse groep. Dit door gefocust in te zetten op digitaliseren, doorgedreven verticale integratie en het bouwen en uitrollen van nieuwe retail-concepten. Miss Etam en – nog meer – het nieuwe Brantano staan weer op de kaart. De niet-evidente marktomstandigheden zetten de troeven van FNG in back- en frontoffice extra in de verf, met een resultaat dat mag gezien worden.”

De omzet van de groep over de eerste 6 maanden van 2018 bedraagt EUR 251,1 mio, waarvan iets minder dan de helft (48,3%) gerealiseerd werd door FNG Roots, de merkenportfolio van FNG. Miss Etam draagt met een omzet van EUR 51,9 mio bij voor 20,7% en Brantano [1] met een omzet van EUR 77,9 mio voor 31,0%. Ook de omzet van FNG Roots steeg in vergelijking met de eerste helft van 2017 (+1,1%).

Miss Etam en Brantano sloten de eerste jaarhelft af met een REBITDA van respectievelijk EUR 2,5 mio en EUR 5,8 mio, een stijging van respectievelijk 63,3% en 166,3%. Ook FNG Roots presteerde sterk en wist de REBITDA te verhogen naar EUR 16,8 mio (+7,8%).

De leverage ratio (netto financiële schuld / REBITDA) daalde over 6 maanden van 3,19 naar 2,81, rekening houdend met de REBITDA over de laatste 12 maanden (EUR 51,2 mio). De netto financiële schuld daalde over de periode licht van EUR 144,9 mio naar EUR 143,6 mio. De netto financiële schuld houdt geen rekening met de middelen opgehaald bij de kapitaalsverhoging begin juli.

[1] inclusief de omzet van de eind 2017 overgenomen Concept Fashion Group en Suitcase

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurdersverklaring

Ik, ondergetekende, Dieter Penninckx, CEO, verklaar dat voor zover mij bekend:

a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

 

Toelichting algemeen

Algemeen

De in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van FNG N.V., te Mechelen (België), bestaande uit de geconsolideerde verkorte balans per 30 juni 2018, het geconsolideerde overzicht totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 en de toelichting, zijn niet geauditeerd.

De Directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De toelichtingen zijn een integraal onderdeel van dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht.

FNG is gevestigd in Mechelen, Belgium en is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Het geconsolideerde tussentijdse bericht van FNG N.V. (de ‘vennootschap’) over het eerste halfjaar van 2018 omvat de vennootschap en haar werkmaatschappijen (tezamen te noemen de ‘groep’). Dit verkorte, geconsolideerde tussentijdse bericht is opgesteld in overeenstemming met Internationale Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34, ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2017 van de groep te worden gelezen.

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan die van de jaarrekening 2017. De toepassing van nieuwe standaarden heeft niet geleid tot materiële wijzigingen in de in deze halfjaarcijfers 2018 opgenomen cijfers en toelichtingen.

 

Transacties met verbonden partijen

Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de aard van de informatie over verbonden partijen. De omvang van de reguliere transacties wijkt niet materieel af ten opzichte van de toelichting opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2017.

 

Schattingen

De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.

Tenzij anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de groep en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017.

 

Risico

De door de onderneming onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen komen overeen met hetgeen daarover in het jaarverslag 2017 is vermeld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 9 juli 2018 vond de realisatie van de in de eerste helft van 2018 aangekondigde voorwaardelijke kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal plaats. In het kader van deze kapitaalverhoging werden 2.220.771 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het kapitaal van FNG NV met 177.661,68 EUR en de uitgiftepremie met 59.783.155,32 EUR is toegenomen. Het maatschappelijk kapitaal van FNG bedraagt na deze transactie 896.053,04 EUR en wordt vertegenwoordigd door 11.200.663 aandelen. De nieuwe en bestaande aandelen staan genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam.

Op 18 juli 2018 kondigde FNG aan dat zij België heeft gekozen als lidstaat van herkomst.

FNG Benelux Holding NV, een indirecte dochtervennootschap van FNG NV, heeft op 13 augustus 2018 een Euro Medium Term Note Programme opgezet voor een totaal bedrag van 100.000.000  EUR. Op basis van het EMTN Programme kan FNG Benelux Holding NV op meerdere tijdstippen notes (i.e. obligaties) uitgeven. FNG Benelux Holding NV heeft op 17 augustus 2018 in het kader van EMTN Programme een eerste reeks van notes voor een totaal bedrag van 10.000.000 EUR uitgegeven. De notes hebben een looptijd van 5 jaar en bieden een bruto actuarieel rendement van 5%. De notes hebben een nominale waarde van 100.000 EUR per note en zijn niet genoteerd.

FNG Group NV, een indirecte dochtervennootschap van FNG NV, heeft op 16 juli 2018 de door haar uitgegeven obligatielening met een totaal bedrag van 5.000.000 EUR en een interestvoet van 7,45% ten belope van 4.350.000 EUR gedeeltelijk vervroegd terugbetaald. Het resterende deel van de obligatielening voor een bedrag van 650.000 EUR staat nog open.

Op verzoek van Coltaparte B.V. werd op 31 augustus 2018 de achtergestelde lening van 5.000.000 EUR verstrekt door Coltaparte B.V. aan Miss Etam Holding B.V., een indirecte dochtervennootschap van FNG NV, ten belope van 2.500.000 EUR gedeeltelijk vervroegd terugbetaald. Het resterende deel van de lening voor een bedrag van 2.500.000 EUR staat nog open.

Op 6 september 2018 heeft FNG meegedeeld dat haar de volgende nieuwe Legal Entity Identifier Code (“LEI-code”) werd toegekend: 894500DNMOR5GNJF6722.

Voor meer info:

Dieter Penninckx
Bestuurder en CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu